Loading...

این مجموعه که به سفارش سازمان آتش نشانی و با تکنیک انیمیشن دوبعدی تهیه شده به فرهنگ سازی در زمینه استفاده از خدمات آتش نشانی می پردازد.

کمک به کم کردن آلودگی و ترافیک در شهر با استفاده از خدمات شهروند الکترونیک

یاد آوری رعایت قوانین و مقررات رانندگی

آموزش موارد مهم و قابل توجه در زمان بارش برف

روش ها و شیوه های کنترل و مدیریت خشم

حفظ آرامش و کنترل خشم در مواقع تنش زا

استفاده از وسایل ورزشی پارک ها و اهمیت دادن به سلامت خود

فرهنگ استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و رعایت محدوده شخصی مسافران

استفاده از کلاه و کمربند ایمنی در هنگام رانندگی و استفاده از موتور

رعایت قوانین حق تقدم در رانندگی

مقابله با دست فروشان و سد معبر

حفاظت از باغات و جلوگیری از تخریب آن ها

حفاظت از فضای سبز و محیط زیست اطراف خود

قدم هایی ساده برای داشتن تغذیه سالم

مبلمان شهری و رعایت حقوق دیگران

این مجموعه بیست قسمتی به سفارش اداره آب و درجهت فرهنگ سازی برای کاهش مصرف آب با تکنیک انیمیشن دوبعدی تولید شده است.

در این قسمت از مناطق مختلف افرادی برای شرکت در مسابقه فریاد شرکت می کنند. شرکت کننده ای از شهر...